CDIP (Thailand)

“One Stop Specialist Service for All”

CDIP  หรือ Conceptual Development Intellectual Property ก่อตั้งในปี 2009 เป็นเครือข่ายของบริษัท Cox Laboratory และ JSP Pharmaceutical Co.,Ltd. สำนักงานตั้งอยู่ที่ “อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1  เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ สวทช. ที่ตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับใช้เป็นสถานที่ในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจะเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันการวิจัยและภาคเอกชน โดยนำเสนองานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการขอตลาด 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร
 • เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

 • บริการวิจัยและพัฒนาสูตร โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสำหรับยาแผนปัจจุบัน เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร
 • บริการให้คำปรึกษา
 • บริการการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์และประกันคุณภาพสำหรับยาแผนปัจจุบัน เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร
 • บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับองค์การอาหารและยา
 • IP Matching and Utilization
 • บริการ OEM

รางวัลและความภาคภูมิใจ

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 6  ประจำปี 2557 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

อ่านต่อ

 

 

 

 

รางวัลชมเชยระดับภาคกลางและภาคตะวันตก การประกวด STI Thailand Award 2011 (Green innovation) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติผลการตัดสิน รางวัล STI Thailand Award 2011 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รางวัลชมเชย :  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด   

 

Favorable

บริษัท ซีดีไอพี เป็นบริษัทคู่ค้าที่เอสเนเจอร์ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด มหาชน เลือกใช้ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม ด้วยองค์ประกอบที่ครบถ้วน 3 ประการคือ

 1. องค์ความรู้ทางด้านสิทธิบัตร สินค้านวัตกรรม Innovative mid set
 2. ความรวดเร็ว และความคล่องตัวในการทำงาน dynamism
 3. ทีมงานบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ Modernized management

ทั้งนี้  สินค้าที่เอสเนเจอร์ได้วางตลาดไปแล้วในประเทศไทย  พม่า  และ ลาว  โดยบริษัท ซีดีไอพี คือ  เอสเนเจอร์ โอไรส์ ไดมอนด์ น้ำมันรำข้าว, เอสเนเจอร์ กลูต้า คอลลาเจน เรเดี้ยน เป็นต้น

 

ยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์
Marketing Manager
S Natur Thailand / Myanmar / Lao

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีแนวคิดรับดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระต้นทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการ  รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

กมลวรรณ  พรหมศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ

 

You are here: Home