กิจกรรม Cluster Visit @TSP

กิจกรรม Cluster Visit @TSP 

Online มาดูกัญ(ชา)......CANNABIS HUB

 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพออแกนิค ประเภทชาตะไคร้

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพออแกนิค ประเภทชาตะไคร้ 

CDIP ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การแปรรูปตะไคร้เป็นผลิตภัณฑ์ ผงชงดื่ม ชาตะไคร้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=MGFvsR0WAG4

 

 

โครงการการแปรรูปข้าวและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการการแปรรูปข้าวและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสู่การเริ่มต้นธุรกิจ ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายของ สท. และ ธกส. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 2561

     

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการแปรรูปข้าวและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการการแปรรูปส้มและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการการแปรรูปส้มและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการแปรรูปส้มให้กับตัวแทนเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่ส้ม ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  ปี 2561

         

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการแปรรูปส้มและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs ปี 2562

เน้นพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ที่สนในจะดำเนินธุรกิจด้าน อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

ภาพกิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาศักยภาพเชิงลึกกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ   ปีงบประมาณ 2562

      

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs

คุณอยู่ที่: หน้าแรก