โครงการการแปรรูปข้าวและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการการแปรรูปข้าวและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสู่การเริ่มต้นธุรกิจ ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายของ สท. และ ธกส. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 2561

     

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการแปรรูปข้าวและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการการแปรรูปส้มและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการการแปรรูปส้มและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการแปรรูปส้มให้กับตัวแทนเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่ส้ม ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  ปี 2561

         

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการแปรรูปส้มและการพัฒนาสินค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs ปี 2562

เน้นพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ที่สนในจะดำเนินธุรกิจด้าน อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

ภาพกิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาศักยภาพเชิงลึกกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ   ปีงบประมาณ 2562

      

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs

โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) ปี 2563

โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) ปี 2563

เน้นพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ที่สนในจะดำเนินธุรกิจด้าน Agriculture and Food, Health and Beauty (ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, สุขภาพและความงาม) 

โดยเริ่มจากรากฐานการวางจุดยืนทางผลิตภัณฑ์และการตลาดที่แข็งแรงได้ ก่อนจะนําไปสู่การวางแผนแบรนด์ทางการตลาดที่ประสบความสําเร็จโดยแบ่งการดําเนินงานพัฒนาออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 การวางแผนธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์สําหรับแบรนด์

ระยะที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยง OEM เพื่อสั่งผลิต

   ระยะที่ 3 การทําConcept board และถ่ายภาพ

   ระยะที่ 4 การทําแผนการตลาดและแผนการสื่อสาร

   ระยะที่ 5 การนําผลิตภัณฑ์สูงเชิงพาณิชย์ (Commercialization)

 

ภาพกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

     

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) ปี 2563

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs ปี 2563

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs  ปี 2563

เน้นพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ที่สนในจะดำเนินธุรกิจด้าน อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

ภาพกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

     

    

อ่านเพิ่มเติม: โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boots Up New Entrepreneurs ปี 2563

คุณอยู่ที่: หน้าแรก