โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สู่สังคม New Normal

โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สู่สังคม New Normal

ปีงบประมาณ 2564 โดยกรมพัฒนาชุมชน

‐------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

                  

 

                  

‐------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

              

              

‐------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในโครงการ

              

 
 
 
 
 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สู่สังคม New Normal