โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพออแกนิค ประเภทชาตะไคร้

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพออแกนิค ประเภทชาตะไคร้ 

CDIP ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การแปรรูปตะไคร้เป็นผลิตภัณฑ์ ผงชงดื่ม ชาตะไคร้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=MGFvsR0WAG4

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก Portfolio โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพออแกนิค ประเภทชาตะไคร้