อบรมOfflineโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564

ภาพบรรยากาศการอบรม
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564
โดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Portfolio อบรมOfflineโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564