ซีดีไอพี ได้รับรางวัลจาก มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับของที่ระลึกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำดั ได้เป็นผู้นะคุณประโยชน์ให้แก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2557 ซึ่งได้มอบให้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558

 

 
 

 

 

 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ซีดีไอพี ได้รับรางวัลจาก มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี