Manager Director

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเต็มCONCEPTUAL DEVELOPMENT INTELLECTUAL PROPERTIES  ถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สายเลือดนักวิจัย ในปี พศ.2552 โดยคอนเซปต์ในการตั้งบริษัทมาจากการเห็นช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผลิตงานวิจัย(นักวิจัย) ผู้ใช้งานวิจัย(อุตสาหกรรม) และผู้บริโภคงานวิจัย(ตลาดหรือผู้บริโภค) ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นความเชื่อมโยงของทั้ง 3 หน่วยนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวในการนำงานวิจัยไทยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ(อาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอางค์)ได้จริง

การทำงานของ CDIP มุ่งหวังให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้

 1. ทำให้นักวิจัยไทยรู้จักการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
 2. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เห็นความสำคัญและกระตุ้นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา
 3. มุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเพื่อสุขภาพจากไทยสู่ตลาดโลก
 4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรโดยการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
 5. สร้างความมั่นคงทางการพัฒนายาสมุนไพรในประเทศเพื่อมุ่งหวังการลดสัดส่วนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ

ผลงานที่ผ่าน ได้แก่

 1. รางวัล SMEs ดาวรุ่ง ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6
 2. รางวัลชมเชย Green Innovation จากการประกวด STI Thailand Awards 2012
 3. รางวัลชมเชย จากการประกวด STI Thailand Awards 2014
 4. ใบประกาศเกียรติคุณการบริการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวุฒิสภา
 5. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พศ.2557
 6. รางวัลผู้สนับสนุนงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พศ.2557

          ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการของเราซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา,เจ้าหน้าที่ระเบียบข้อบังคับ(อย.),ผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์และผู้ประสานงานโครงการ มีความเต็มใจและตั้งใจให้บริการลูกค้าทุกท่านเสมือนนึงการเป็น "Partner" กันดั้งนั้นเราจึงเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากกว่า 20 บริษัท ทั่วประเทศหรืออาจกล่าวได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งในการสร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศด้านตลาดสุขภาพมากกว่า 1,000 ล้านบาท 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก Manager Director