ลงทะเบียน Training

ตารางเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดว่านตาลเดี่ยว STALEAF

          ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากค่า IC50 ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ STALEAF สารสกัดว่านตาลเดี่ยว เมื่อทำการทดสอบกับสารที่ใช้ในเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวตัวอื่น ให้ค่า IC50 ที่ความเข้มข้นที่ต่ำที่สุด แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของ STALEAF สารสกัดว่านตาลเดี่ยว ดีที่สุดในกลุ่ม และเมื่อเปรียบเที่ยบกับ Kojic acid สารสกัดว่านตาลเดี่ยว STALEAFมีประสิทธิภาพมากกว่าถึง 3.33 เท่าโดยประมาณ (3.33-fold relative inhibitory activity; RA)

STALEAF สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ตารางเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดว่านตาลเดี่ยว STALEAF