ข่าวสาร

    ร่วมอบรมกับโครงการ SCB IEP   

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้        สัมภาษณ์  นิตยสาร CHEMICO ASIA HEALTH AND BEAUTY ฉบับวันที่ 9       มกราคม  2557

 

อ่านเพิ่มเติม: ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร CHEMICO ASIA HEALTH AND BEAUTY

Talent Mobility for Food Innovation 2017

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียติไปร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย ณ วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์  ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีงาน Talent Mobility Fair ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 งาน Talent Mobility Fair จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” สวทน. จึงจัดให้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม: Talent Mobility for Food Innovation 2017

คณะนักวิจัยทางด้าน Biotechnology และ agriculture จากประเทศแถบ AEC จำนวนประมาณ 13 ท่าน

         ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการ Human Resource Development in Biotechnology (HRD) ของ BIOTEC เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม: คณะนักวิจัยทางด้าน Biotechnology และ agriculture จากประเทศแถบ AEC จำนวนประมาณ 13 ท่าน

คุณอยู่ที่: หน้าแรก