ข่าวสาร

‘ไอแทป’ปลดล็อกเอสเอ็มอี

          หินประดับจากเศษกระจกของไทยเทคโนกลาส, ต้นแบบอุปกรณ์จัดการพลังงานอัจฉริยะของรัฐบราเธอร์ และนวัตกรรมจากมะพร้าวในโรงงานอำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง ตัวอย่างความสำเร็จจาก 7,000 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก “ไอแทป” ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ iTAP ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน พร้อมทั้งสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 50% แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นต้นที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของผู้ประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม: ‘ไอแทป’ปลดล็อกเอสเอ็มอี

จิตสำนึกวิทยาศาสตร์ สร้างการวิจัย และนวัตกรรม

          ความจำเริญทางเศรษฐกิจเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสนองความต้องการของตลาด ขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตขึ้นอยู่กับระดับการพึ่งตนเองของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม: จิตสำนึกวิทยาศาสตร์ สร้างการวิจัย และนวัตกรรม

สำเร็จแล้ว! งบวิจัย 1% ของ GDP ผลจากมาตการภาษี 300%         

25 มีนาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันจัดงาน “CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” 

อ่านเพิ่มเติม: สำเร็จแล้ว! งบวิจัย 1% ของ GDP ผลจากมาตการภาษี 300%

เดินหน้าประเทศไทยกับนวัตกรรมของซีดีไอพี
รายการเดินหน้าประเทศไทยวันที่ 8 ตุลาคม 2558
Link : https://www.youtube.com/watch?v=7TVt6hMbPyo

          บริการของบริษัทนวัตกรรมซีดีไอพีคือการนำงานวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ต่อยอด พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่พร้อมจำหน่ายพร้อมให้ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ที่อยากมีตราสินค้าเป็นของตัวเอง จำหน่ายต่อได้ โดยเพียงผู้สร้างแบรนด์นำความต้องการ นำ concept ทางการตลาด หรือนำองค์ความรู้ที่ผู้สร้างแบรนด์มี เช่นองค์ความรู้ที่ได้รับการตกทอดมา จากองค์ความรู้แผนโบราณ หรือเทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้นใหม่ นำมาคุยกับเรา พวกเราบริษัทซีดีไอพี สามารถใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยทฤษฎี open innovation  หรือนวัตกรรมแบบเปิด คือการใช้เครือข่ายนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งของบริษัทซีดีไอพีเอง และทั้งของโรงงานผู้ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยกันระดมสมอง และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการและตาม concept ของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม: เดินหน้าประเทศไทยกับนวัตกรรมของซีดีไอพี

สถาบันวิทยาการ สวทช.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ" (Biotechnology)

         ใน ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทและความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy)จะเห็นได้จากประเทศทั่วโลกได้ให้ความ สำคัญ กับการกำหนดนโยบายและแผนที่มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)
         เทคโนโลยี ชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มี ชีวิต เพื่อมนุษย์จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิต การบริการ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารเสริมและเวชสำอาง อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการการแพทย์ ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตเอนไซม์ เป็นต้น
         ดัง นั้น เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อในการเข้าถึงจุลินทรีย์และ ชีววัสดุต่างๆ และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม: สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...

คุณอยู่ที่: หน้าแรก