ข่าวสาร

สำเร็จแล้ว! งบวิจัย 1% ของ GDP ผลจากมาตการภาษี 300%         

25 มีนาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันจัดงาน “CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” 

อ่านเพิ่มเติม: สำเร็จแล้ว! งบวิจัย 1% ของ GDP ผลจากมาตการภาษี 300%

เดินหน้าประเทศไทยกับนวัตกรรมของซีดีไอพี
รายการเดินหน้าประเทศไทยวันที่ 8 ตุลาคม 2558
Link : https://www.youtube.com/watch?v=7TVt6hMbPyo

          บริการของบริษัทนวัตกรรมซีดีไอพีคือการนำงานวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ต่อยอด พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่พร้อมจำหน่ายพร้อมให้ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ที่อยากมีตราสินค้าเป็นของตัวเอง จำหน่ายต่อได้ โดยเพียงผู้สร้างแบรนด์นำความต้องการ นำ concept ทางการตลาด หรือนำองค์ความรู้ที่ผู้สร้างแบรนด์มี เช่นองค์ความรู้ที่ได้รับการตกทอดมา จากองค์ความรู้แผนโบราณ หรือเทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้นใหม่ นำมาคุยกับเรา พวกเราบริษัทซีดีไอพี สามารถใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยทฤษฎี open innovation  หรือนวัตกรรมแบบเปิด คือการใช้เครือข่ายนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งของบริษัทซีดีไอพีเอง และทั้งของโรงงานผู้ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยกันระดมสมอง และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการและตาม concept ของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม: เดินหน้าประเทศไทยกับนวัตกรรมของซีดีไอพี

สถาบันวิทยาการ สวทช.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ" (Biotechnology)

         ใน ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทและความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy)จะเห็นได้จากประเทศทั่วโลกได้ให้ความ สำคัญ กับการกำหนดนโยบายและแผนที่มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)
         เทคโนโลยี ชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มี ชีวิต เพื่อมนุษย์จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิต การบริการ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารเสริมและเวชสำอาง อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการการแพทย์ ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตเอนไซม์ เป็นต้น
         ดัง นั้น เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อในการเข้าถึงจุลินทรีย์และ ชีววัสดุต่างๆ และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม: สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...

สู่เป้าหมายบริษัทมหาชนที่เน้นความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
          สิ่งสำคัญที่ทำให้ CDIP หรือ Conceptual Development Intellectual Properties ยุคหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพราะการให้ความสำคัญกับการรักษาองค์ความรู้มรดกทางปัญญาของสมุนไพรไทยให้ก้าวไกล กระทั่งประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง พัฒนาสูตร ให้คำปรึกษา จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: สู่เป้าหมายบริษัทมหาชนที่เน้นความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา

งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง‘ซีดีไอพี’ดึงนวัตกรรมดูแลสุขภาพคนไทย
Section: ส่งผ่านงานวิจัยจากหิ้ง..สู่ห้าง
วันที่: จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558                                      

 
 
 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก