ข่าวสาร

      ประชุมคณะผู้เช่าอุทยาน     

    ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยาน                  วิทยาศาสตร์และผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  ประชุมคณะ       กรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยครั้งที่ 1/2560 เริ่ม      ประชุมเวลา 09.30 - 12.30น. ณ ห้องประชุม INC2 FOUR SOUTH    BOARD ROOM ทาวเวอร์ B ชั้น 4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยาน      วิทยาศาสตร์  ประเทศไทย      

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะผู้เช่าอุทยาน

  ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. 

   บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงาน    วิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรและขายแล้วเช่นน้ำมันจระเข้จากจรเข้สายพันธุ์ไทย CROCOSIA และผลิตภัณฑ์    ต่างๆพร้อมทั้งยังรับวิจัยพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว.

    ร่วมอบรมกับโครงการ SCB IEP   

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้        สัมภาษณ์  นิตยสาร CHEMICO ASIA HEALTH AND BEAUTY ฉบับวันที่ 9       มกราคม  2557

 

อ่านเพิ่มเติม: ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร CHEMICO ASIA HEALTH AND BEAUTY

Talent Mobility for Food Innovation 2017

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียติไปร่วมงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย ณ วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์  ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีงาน Talent Mobility Fair ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 งาน Talent Mobility Fair จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” สวทน. จึงจัดให้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม: Talent Mobility for Food Innovation 2017

คุณอยู่ที่: หน้าแรก